Psalm 145:11-12; Nov. 30, 2020

Psalm 145:11-12; Nov. 30, 2020